Nagradna igra - PRVOŠOLSKA TORBA

1. Uvodne določbe

Pravila določajo način nagradne igre »PRVOŠOLSKA TORBA« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka preko socialnega omrežja Facebook.

2. Pomen nekaterih pojmov
Organizator nagradne igre je MAGIC ART d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana.
Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na nagradno igro prijavi preko socialnega omrežja Facebook.
Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki prejme nagrado v skladu s temi pravili in jo tudi dejansko prevzame.

3. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 1.6.2021 do 6.6.2021. Sodelovanje v nagradni igri je možno ob ustreznem komentiranju objave in označitvi prijtelja na Facebook-u za to nagradno igro.

4. Sodelovanje v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je možno preko socialnega omrežja Facebook. Udeleženec komentira katero torbo želi in v komentarju zapiše ime prijatelja. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre. Nakup pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Nagrade
Nagrajenec prejme nagrado:

- prvošolska torba superlight - za deklico ali fanta (nagrajenec izbere sam katero)

Nagradna igra poteka od 1.6.2021 do 6.6.2021. V žrebu se bodo upoštevali vsi sodelujoči s komentarji, ki jih udeleženci objavijo na objavo na facebooku na https://www.facebook.com/trgovinamagicshop/ . Žrebanje nagrade se izvede v prisotnosti komisije na sedežu podjetja dne 7.6.2021.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani in na Facebook strani organizatorja najkasneje naslednji dan, 8.6.2021.

6. Prevzem nagrad
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izbrana. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje do vključno 20.6.2021.
Nagrajencem bo navodila o izbiri in prevzemu nagrade organizator posredoval sporočilo preko socialnega omrežja Facebook. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

7. Davki od nagrad
Dobitek v nagradni igri, ki presega skupno vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini, obdavči po stopnji 25% od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi družba, ki nagrado podarja. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Vrednost dobitka nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

8. Varovanje podatkov
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB-1), da organizator MAGIC ART d.o.o. hranijo osebne podatke udeleženca in jih obdelujejo in uporabljajo za namen izvajanja nagradne igre in za namen neposrednega trženja (obveščanja o svoje poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah).

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

Udeležencu nagradne igre so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov družbe in sicer na MAGIC ART d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: info@magicshop.si, zahteva za izbris podatkov iz zbirke partnerja.

9. Končne določbe
Pravila nagradne igre, ki bodo objavljena na spletni strani organizatorja, stopijo v veljavo z dnem 1.6.2021. Udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in se zavezujejo, da bodo le-ta upoštevali ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na socialnem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/trgovinamagicshop.